A Truly Striking kitchen in Sway. Mackintosh Fresco handle-less kitchen with Dekton Trillium worktops & Miele appliances 

A Truly Striking kitchen in Sway. Mackintosh Fresco handle-less kitchen with Dekton Trillium worktops & Miele appliances 

Scroll to Top